Quiz 8 juni 2023

Uitslag
Vraag 1/3
Is de huurder van een sociale huurwoning verplicht die woning zelf te bewonen, ook als daar niets in zijn huurovereenkomst of de algemene voorwaarden over staat?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Alleen als de huurder een huurprijs betaalt die lager is dan €561,63
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Nee
Toelichting
Artikel 7:213 BW verplicht de huurder zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen.

Bij sociale huurwoningen is relevant dat deze rechtvaardig verdeeld worden onder een groep minder daadkrachtigen. Dat brengt met zich mee dat een huurder van sociale woonruimte verplicht is de woning zelf daadwerkelijk te bewonen.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
In een huurovereenkomst is een artikel opgenomen wat de onderverhuur aan derden verbiedt. Er is ook een boeteclausule opgenomen. In strijd met dat verbod verhuurt een huurder zijn woning onder via AirBnB.

Wat kan de huurder verwachten aan de verhuurder te moeten betalen?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Geen: verhuurder heeft geen schade, de huurder heeft immers gewoon de huur betaald
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
De boete zoals opgenomen in de huurovereenkomst
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
De boete én afdracht van de door huurder genoten winst
Toelichting
Artikel 6:95-6:110 BW regelt in hoeverre de schade die de verhuurder geleden heeft, in aanmerking komt voor vergoeding. Artikel 6:104 BW ziet op de afdracht van genoten winst.

Het artikel geeft aan de rechter de bevoegdheid om de schade te begroten op het bedrag van de door het handelen of de tekortkoming genoten winst of op een gedeelte daarvan. Voor de boete geldt wel dat het boetebeding in de huurovereenkomst rechtsgeldig moet zijn.
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Boetebedingen in huurovereenkomsten met consumenten kunnen onredelijk bezwarend zijn. Bijvoorbeeld: €10.000 boete op elke overtreding van de huurovereenkomst. Wat mag de rechter doen met zulke onredelijk bezwarende bedingen?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Niets: zulk bedingen mochten nooit afgesproken worden
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Matigen: boetes in zulke bedingen moeten teruggebracht worden naar redelijke bedragen
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
In stand houden: de rechter mag zulke bedingen in stand houden
Toelichting
Als sprake is van een boetebeding in een overeenkomst tussen een professionele partij en een consument moet de rechter ‘ambtshalve’ (zonder dat een van partijen er een beroep op doet) beoordelen of een boetebeding oneerlijk is. Als een beding onredelijk bezwarend is op grond van artikel 6:233 onder a BW, moet de rechter dit beding vernietigen.

Factoren die mee kunnen spelen bij de beoordeling daarvan zijn onder andere of er een maximum aan de boetes is verbonden, de hoogte van de boetes, de hoeveelheid opgenomen boetes, of er boetes voor huurder en verhuurder opgenomen zijn of enkel voor één van die partijen, of de boete in verhouding staat tot de overtreding en de prikkel tot nakoming. Zie o.a. Hof 's-Hertogenbosch 21-01-2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:175.
Kies een antwoord.