Quiz 7 april 2022

Uitslag
Vraag 1/3
Huurder Harrold komt te overlijden. Harrold had meer schulden dan eigendommen; zijn vrouw Harriët verwerpt daarom de erfenis. Harriët houdt wel hoofdverblijf in het gehuurde. Zet Harriët de huur voort?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, of zij wel of niet wil erven is niet relevant.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee, want ze verwerpt de erfenis.
Toelichting
Omdat Harriët de vrouw van Harrold is, is zij van rechtswege medehuurder (art. 7:266 lid 1 BW). De medehuurder zet de huur als huurder voort bij overlijden van huurder Harrold (art. 7:268 lid 1 BW). De contractuele relatie van de (mede)huurder met de verhuurder staat los van de erfrechtelijke kwestie tussen echtgenoten. Het erfrecht is niet relevant voor het huurrecht.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Een update van het computersysteem verloopt niet geheel vlekkeloos. Een verhuurder verhuurt per abuis tweemaal dezelfde ruimte: aan zowel Ingrid als Tinus. Tinus en de verhuurder komen daar pas achter nadat Tinus vraagt wanneer hij de sleutels in ontvangst mag nemen. Inmiddels heeft Ingrid haar intrek genomen. In het computersysteem blijkt dat Tinus als eerste heeft gereageerd. Kan Tinus de terbeschikkingstelling van het gehuurde afdwingen?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee
Toelichting
In principe gaat het oudste recht op levering voor (art. 3:298 BW). Dat betekent dat Tinus recht heeft op de levering van het gehuurde en niet Ingrid. Echter, Ingrid heeft in dit geval haar intrek al genomen én zij is te goeder trouw. In dat geval kan Tinus van de verhuurder niet de ter beschikkingstelling van de ruimte afdwingen (Rb. Noord-Holland 14 mei 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:3795; Rb. Overijssel 14 maart 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1169). Wel heeft Tinus recht op schadevergoeding. Zou Ingrid niet haar intrek hebben genomen of niet te goeder trouw zijn geweest, dan had Tinus meer kans van slagen gehad.
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Heeft een huurder recht op huurprijsvermindering als de verhuurder onvoldoende optreedt tegen overlast van omwonenden die ook van hem huren?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Nee. De huurder kan wel afdwingen dat de verhuurder (juridische) actie onderneemt.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Ja. De huurder kan – bij achterover leunen van de verhuurder – huurprijsvermindering vorderen.
Toelichting
In de rechtspraak is aanvaard dat een verhuurder als uiterst middel een procedure tot ontbinding tegen een overlastgevende huurder moet starten. De verhuurder kan als enige een dergelijke procedure starten en in sommige gevallen is een ontbinding en ontruiming het enige effectieve middel voor beëindiging van de overlast (HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 167, r.o. 3.2.3). Het nalaten van de verhuurder tot het starten van een dergelijke procedure kan een gebrek zijn in de zin van de wet (art. 7:204 lid 2 BW). Op grond daarvan kan er ook plaats zijn voor een vordering tot huurprijsvermindering.
Kies een antwoord.