Quiz 28 mei 2020

Uitslag
Vraag 1/3
Wat betekent een “uitvoerbaar bij voorraad” toegewezen vordering?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
De huurder hoeft alleen onmiddellijk te betalen/te voldoen indien hij voldoende middelen in zijn voorraad heeft om te kunnen voldoen. Is dat niet het geval, dan moet huurder meewerken met een betalingsregeling.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Hoger beroep hoeft niet te worden afgewacht om de veroordelingen in het vonnis ten uitvoer te leggen.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
De rechter heeft de veroordeling zo geformuleerd dat die praktisch makkelijk uitvoerbaar is.
Toelichting
Uitvoerbaar bij voorraad betekent dat de uitkomst van hoger beroep niet hoeft te worden afgewacht. Wel kan het zo zijn dat als het Hof in beroep tot een ander oordeel komt, de uitvoering van het vonnis voordien onrechtmatig is. Degene die tot uitvoering is overgegaan, raakt dan schadeplichtig.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Een vordering tot ontbinding en ontruiming wordt bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad toegewezen. De verhuurder besluit tot executie over te laten gaan; de deurwaarder ontruimt de huurder. De huurder gaat in appel tegen het vonnis. Het Hof komt tot een ander oordeel dan de kantonrechter, vernietigt het vonnis en wijst de vordering tot ontbinding en ontruiming alsnog af. Inmiddels heeft de verhuurder de woning echter verhuurd aan Piet, terwijl de huurovereenkomst met die oude huurder dus altijd heeft voortbestaan. Kan de verhuurder alsnog de overeenkomst met de oude huurder ontbinden?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, dat kan alsnog, maar dan moet de verhuurder daar een nieuwe procedure over beginnen.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Ja, dat kan alsnog, en in dit geval kan dat bij gewone brief, zonder procedure.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Nee, dat kan niet. Het Hof heeft immers gezegd dat ontbinding niet kon worden toegestaan.
Toelichting
Het probleem is dat de rechten van nieuwe huurder Piet en de oude huurder botsen. De verhuurder is verplicht om twee partijen het huurgenot van dezelfde woning te verschaffen. Dat gaat niet. De verhuurder kan zich beroepen op een uitzondering in de wet: art. 7:210 lid 1 BW: de verhuurder kan buiten rechte ontbinden (bij gewone brief, bijvoorbeeld) omdat het verschaffen van het huurgenot aan de oude huurder geheel onmogelijk is (bijv. Hof Den Bosch 17 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3440). Wel blijft de verhuurder gehouden de schade van de oude huurder door de achteraf onrechtmatig gebleken ontruiming te vergoeden.
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Volgens de verhuurder houdt de huurder geen hoofdverblijf in een gehuurde woning. In de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurder zelf feitelijk het gehuurde moet bewonen. De verhuurder start een procedure tot ontbinding. De huurder ontkent dat hij geen hoofdverblijf zou hebben gehouden. Wie draagt de bewijslast?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
De huurder moet bewijzen dat hij wel hoofdverblijf heeft gehouden.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
De verhuurder moet bewijzen dat de huurder geen hoofdverblijf heeft gehouden.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
De verhuurder draagt de bewijslast, maar de huurder is verplicht om voldoende feitelijke gegevens te verstrekken ter onderbouwing van zijn betwisting en zo de verhuurder aanknopingspunten te bieden voor bewijs.
Toelichting
Uitgangspunt in een procedure is dat de eisende partij moet bewijzen, indien de gedaagde partij een (gemotiveerde) betwisting voert (art. 149/150 Rv). Dus als de verhuurder ontruiming wenst, omdat de huurder geen hoofdverblijf zou hebben gehouden, moet de verhuurder bewijzen dat de huurder geen hoofdverblijf heeft gehouden. De verhuurder heeft in zo’n geval natuurlijk bewijsnood. Daarom moet de huurder meer doen dan alleen maar betwisten (“het is niet zo”): hij moet feitelijke gegevens aanleveren waarmee hij zijn betwisting onderbouwt. De verhuurder kan daaruit aanknopingspunten vinden voor bewijs van de stelling dat de huurder geen hoofdverblijf heeft gehouden. Een bewijsbeding in de huurovereenkomst/huurvoorwaarden maakt deze regel niet anders: een bewijsbeding ter zake het houden van hoofdverblijf is namelijk “oneerlijk” op grond van Europees consumentenrecht en daarom niet rechtsgeldig (Hof Amsterdam 2 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1109).
Kies een antwoord.