Quiz 18 november 2021

Uitslag
Vraag 1/3
Woningaanpassingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dienen bij het einde van de huurovereenkomst door de aanvrager (in dit geval de huurder) ongedaan te worden gemaakt.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Juist
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Onjuist
Toelichting
Zie artikel 2.3.7 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning: ‘‘Het college dan wel de cliënt is niet gehouden de woningaanpassing ongedaan te maken, indien de cliënt niet langer gebruik maakt van de woning.’’ Deze (specifieke) wet wijkt dus af van het uitgangspunt dat de huurder de woning moet opleveren in dezelfde staat als waarin die is ontvangen.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
I. Van de 70%-norm in artikel 7:220 lid 3 BW (complexgewijze renovatie) kan niet bij contract worden afgeweken.

II. Van de 70%-norm in artikel 7:261 lid 2 BW (diensten aan meerdere bewoners) kan niet bij contract worden afgeweken.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
I is waar, II is onwaar.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
I is waar, II is waar.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
I is onwaar, II is waar.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
d
1 is onwaar, II is onwaar.
Toelichting
Artikel 7:220 lid 3 BW is van regelend recht. Bij contract kan er dus voor worden gekozen om een ander (meestal lager) percentage te kiezen dan 70%. Artikel 7:261 lid 2 BW is van dwingend recht: daarvan mag niet worden afgeweken (artikel 7:265 BW).
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Pandeigenaar Dirk en kapsalon Hair hebben een huurovereenkomst voor de duur van twee jaar gesloten. Na een jaar besluit Dirk de huurovereenkomst met kapsalon Hair op te zeggen aangezien hij het pand – zonder huurder – wil verkopen aan een grote vastgoedmagnaat. Hij hanteert hierbij een opzegtermijn van drie maanden. Is deze opzegging rechtsgeldig?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Nee, want de wettelijke opzegtermijn bedraagt één jaar.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee, want (de wens tot) verkoop is geen geldige opzeggingsgrond.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Ja, want (de wens tot) verkoop is bij bedrijfsruimte wel een geldige opzeggingsgrond.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
d
Nee, want de overeenkomst is voor twee jaar gesloten en kan dus niet tussentijds worden opgezegd.
Toelichting
Partijen hebben een overeenkomst gesloten voor de duur van twee jaar. Dat betekent dat partijen die duur “uit moeten zitten”; tussentijdse opzegging is daarom niet mogelijk. Het contract bepaalt immers al wat de duur is. Overigens heeft kapsalon Hair geen huurbescherming. Een kapsalon is bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 lid 2 BW. De huurbescherming die geldt bij bedrijfsruimte is niet van toepassing op contracten van twee jaar of korter (artikel 7:301 lid 1 BW). Kortom, eigenaar Dirk kan wachten totdat de afgesproken duur van twee jaar voorbij is en dan kan hij het verkopen vrij van huur.
Kies een antwoord.