Quiz 14 oktober 2021

Uitslag
Vraag 1/3
Wouter huurt sinds de zomer een sociale huurwoning. Hij voorspelt een Siberische horrorwinter en verzoekt de verhuurder om voorzieningen te treffen ter voorkoming van bevroren kranen. Is de verhuurder verplicht om deze werkzaamheden uit te voeren?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee
Toelichting
De verhuurder is dit niet verplicht. Op grond van het Besluit kleine herstellingen komt het treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren kranen voor rekening van de huurder (sub f).
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Een drietal woningen van Woningcorporatie Fijn Wonen staan op de lijst om te worden gesloopt. Fijn Wonen wil deze woningen tot aan de sloop verhuren op basis van de Leegstandwet. Onlangs heeft Fijn Wonen van het college van B&W een Leegstandwet-vergunning verkregen voor het verhuren van deze woningen op grond van de Leegstandwet. Wat is de minimale verhuurperiode?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Één maand.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Drie maanden
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Zes maanden
Toelichting
De huurovereenkomst moet voor tenminste zes maanden worden aangegaan, tenzij het gaat om een voor verkoop bestemde huurwoning. Voor deze laatste categorie geldt een minimale duur van slechts drie maanden (art. 16 lid 4 Leegstandwet). De vraag ging uit van een woning op nominatie voor sloop, waardoor die uitzondering niet van toepassing is.
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Verhuurder Prettig Wonen ontvangt een huuropzegging van Alexander. Tot groot ongenoegen van Prettig Wonen blijkt bij de oplevering van de (zelfstandige) woning dat deze geheel is onderverhuurd aan Wilhelmina. Prettig Wonen wil aan deze (bij contract) verboden onderverhuur zo snel mogelijk beëindigen. Hoe lang heeft Prettig Wonen om aan deze situatie een einde te maken?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Drie maanden.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Zes maanden.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Er geldt geen vaste termijn; Prettig Wonen moet binnen een redelijke termijn optreden.
Toelichting
Uit artikel 7:269 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de Prettig Wonen de onderhuurovereenkomst met Wilhelmina moet voortzetten. Zij kan echter wel binnen zes maanden nadat de hoofdhuur tussen haar en Alexander is geëindigd bij de rechter vorderen dat de onderhuur met Wilhelmina eindigt. De verhuurder kan daartoe vier gronden aanvoeren: onvoldoende financiële waarborg, kennelijke strekking om de onderhuurder positie van huurder te verschaffen, omstandigheden van redelijkheid en billijkheid of het niet door de huurder overleggen van een huisvestingsvergunning. Met name in het geval van woningcorporaties slaagt een beroep op de omstandigheden van redelijkheid en billijkheid, omdat anders door (verboden) onderhuur wachtlijsten voor sociale woonruimte kunnen worden omzeild.
Kies een antwoord.