Quiz 14 december 2023

Uitslag
Vraag 1/3
Er is sprake van lekkage bij huurder Marco. Na onderzoek door loodgieter Sjoerd blijkt dat er zich een veelheid aan haren had verzameld in het doucheputje en dit de oorzaak is geweest van de lekkage. Als gevolg van de lekkage moet het plafond van de onderliggende woonkamer opnieuw gestukt en gesausd worden.

Wie moet welke kosten betalen?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Huurder Marco moet enkel de loodgieter betalen omdat hij de binnenafvoer niet heeft schoongehouden en dit een ‘’kleine herstelling’’ is. De verhuurder zal de grote werkzaamheden zoals het stuc- en sauswerk op zich moeten nemen.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Huurder Marco zal moeten opdraaien voor de kosten van de loodgieter evenals het stuc- en sauswerk.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Huurder Marco hoeft niets te betalen. Deze kosten zullen dus door de verhuurder moeten worden betaald.
Toelichting
Artikel 7:217 BW bepaalt dat de huurder kleine herstellingen zelf moet verrichten. In het Besluit kleine herstellingen is dat nader uitgelegd (art. 7:240 BW). In het Besluit staat dat de huurder verantwoordelijk is voor het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voor zover deze riolering voor de huurder bereikbaar is (sub n Besluit kleine herstellingen).

De verhuurder moet in principe het groot onderhoud uitvoeren. Echter, de noodzaak voor grote herstellingen (stuken en daarna sausen) is hier ontstaan door het verzaken van het uitvoeren van klein onderhoud. In dat geval moet de huurder ook de kosten van die werkzaamheden betalen (art. 7:206 lid 2/7:218 lid 1 BW).
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Huurder Bert is inmiddels hoogbejaard en heeft een traplift nodig. Hij vraagt een Wmo-voorziening aan bij zijn gemeente. Hij krijgt de voorziening en mag een traplift laten aanbrengen van de gemeente.

Maar heeft Bert – omdat hij huurder is – ook toestemming van de verhuurder (tevens eigenaar) nodig?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Uiteraard. Bert en de gemeente hebben niets te zeggen over het eigendom van de verhuurder!
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Neen. Doordat de gemeente toestemming heeft gegeven, is de wil van de verhuurder/eigenaar niet meer relevant.
Toelichting
In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, in artikel 2.3.7 lid 1, staat letterlijk dat de maatwerkvoorziening (in dit geval de traplift) zonder toestemming van de eigenaar mag worden aangebracht.

Wel dient de eigenaar door het college van burgemeester en wethouders te worden gehoord alvorens de woningaanpassing kan worden doorgevoerd (art. 2.3.7 lid 2 Wmo). In dat traject kan de eigenaar zijn belangen naar voren brengen.
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Welke van de volgende zaken maakt géén onderdeel uit van de servicekosten?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Het ten behoeve van de huurder betalen van auteursrechten
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Het ter beschikking stellen van een waterkoker
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Het verstrekken van vuilniszakken
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
d
Rioolheffing, voor zover de huurder is aangeslagen
Toelichting
Servicekosten vormen de vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden ‘in verband met de bewoning’ van de woonruimte (art. 7:237 lid 3, tweede volzin, BW). Bij Besluit servicekosten is bepaald wat sowieso heeft te gelden als servicekosten in de zin van de wet (art. 7:237 lid 3, slotzin, BW).

Het betalen van auteursrechten is een genoemd onderdeel (in het kader van signaallevering), een waterkoker is roerende keukenapparatuur en is een genoemd onderdeel, en het verstrekken van vuilsniszakken is een genoemde post in het kader van huisvuilafvoer.

Rioolheffing is een door de gemeente opgelegde belasting. Die houdt geen ‘verband met de bewoning’, maar vloeit voort uit een lokale belastingverplichting. Het zijn geen servicekosten in de zin van de wet (maar als de huurder is aangeslagen en de verhuurder schiet het voor, moet de huurder uiteraard wel betalen).
Kies een antwoord.