Quiz 2 februari 2021

Uitslag
Vraag 1/3
Een jongerencontract kan door de verhuurder pas worden opgezegd na het verstrijken van:
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Twee jaar.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Drie jaar.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Vier jaar.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
d
Vijf jaar.
Toelichting
Artikel 7:274c lid 4, eerste volzin, BW bepaalt: “Sedert de ingangsdatum van de huurovereenkomst moeten vijf jaren zijn verstreken.”

Partijen kunnen (voor het verstrijken van die vijfjaarstermijn) samen afspreken de huurovereenkomst één keer met maximaal twee jaar te verlengen.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
De regeling voor campuscontracten – waarbij de verhuurder de huur kan opzeggen, indien de huurder niet langer studeert en de woonruimte opnieuw aan een student wil verhuren – geldt niet voor het mbo.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Juist. Mbo’ers zijn geen studenten.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Onjuist. De regeling geldt gewoon voor mbo’ers.
Toelichting
Artikel 7:274d lid 2 BW bepaalt dat onder ‘student’ in de zin van dat artikel wordt verstaan de student die is ingeschreven bij een mbo-instelling, hogeschool of universiteit.

De regeling over campuscontracten kan dus ook bij het mbo worden toegepast en antwoord A is daarom fout.
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
De huurovereenkomst kan door de verhuurder worden opgezegd, indien de woning bedoeld is voor een groot gezin en het inwonende gezin niet langer een groot gezin is.

De verhuurder moet dan de woning opnieuw aan een groot gezin verhuren. Wanneer is een gezin groot en vanaf welke gezinsgrootte mag de verhuurder de huur opzeggen?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Een gezin is groot bij minimaal 10 personen en de verhuurder mag opzeggen indien er nog maar 7 personen of minder staan ingeschreven in de BRP.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Een gezin is groot bij minimaal 9 personen en de verhuurder mag opzeggen indien er nog maar 6 personen of minder staan ingeschreven in de BRP.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Een gezin is groot bij minimaal 8 personen en de verhuurder mag opzeggen indien er nog maar 4 personen of minder staan ingeschreven in de BRP.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
d
Een gezin is groot bij minimaal 7 personen en de verhuurder mag opzeggen indien er nog maar 4 personen of minder staan ingeschreven in de BRP.
Toelichting
Artikel 7:274f lid 2 BW bepaalt dat onder een ‘groot gezin’ wordt verstaan een huishouden van een huurder dat uit minimaal acht personen bestaat. Lid 4 van die bepaling schrijft voor dat de huurder desverzocht aan de verhuurder moet tonen dat er minimaal vijf mensen uit het gezin staan ingeschreven op het adres van het gehuurde in de BRP.

De verhuurder mag dit verzoek eens per jaar doen. Als er 4 of minder mensen staan ingeschreven, mag de verhuurder de huur opzeggen.
Kies een antwoord.